Azadi ka Amrit Mahatsav

स्थावर मालमत्तेची विक्री - विजयवाडा झोन

Date of E-auction: 28/03/2022

1. कोल्ला सांबा शिव राव | 2. सांब्राणी रामू