Beti Bachao Beti Padhao

बेसेल दुसरा प्रकटीकरण

डिसेंबर 31, 2010 रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी बेसेल -2 प्रकटीकरण

तिमाही प्रकटीकरण - 31 मार्च 2010 पर्यंत सीआरएआरची माहित

क्र.संख्या तपशिलरक्कम
(कोटी रूपये)
11 टीयर भांडवल2957.28
2एकूण भांडवल2350.55
3एकूण भांडवल आवश्यक3606.83
41 टीयर भांडवल पर्याप्त गुणोत्तर7.38%
5एकूण भांडवल पर्याप्त गुणोत्तर13.24%

जून 30, 2010 रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी बेसेल -2 प्रकटीकरण

तिमाही प्रकटीकरण - 30 जून 2010 पर्यंत सीआरएआरची माहिती

क्र.संख्या तपशिलरक्कम
(कोटी रूपये)
11 टीयर भांडवल2353.72
2एकूण भांडवल4687.48
3एकूण भांडवल आवश्यक3405.73
41 टीयर भांडवल पर्याप्त गुणोत्तर6.22%
5एकूण भांडवल पर्याप्त गुणोत्तर12.39%

डिसेंबर 2009 साठीचे प्रकटीकरण

डिसेंबर 2009 साठीचे बेसेल II प्रकटीकरण

तिमाही प्रकटीकरण - सीआरएआरची माहिती दिनांक 31.12.2009 रोजी अखेर

क.संख्या तपशिलरक्कम
(कोटी रूपये)
11 टीयर भांडवल2281.22
2एकूण भांडवल4382.01
3एकूण भांडवल आवश्यक3256.41
41 टीयर भांडवल पर्याप्त गुणोत्तर6.30%
5एकूण भांडवल पर्याप्त गुणोत्तर12.11%

जून 2009 साठी प्रकटीकरण

त्रैमासिक प्रकटीकरण 30 मार्च 200 9 रोजी सीआरएआरची माहिती

क्र.संख्या तपशिलरक्कम
(कोटी रूपये)
11 टीयर भांडवल2042.13
2एकूण भांडवल3915.71
3एकूण भांडवल आवश्यक2925.52
41 टीयर सीआरएआर6.28%
5सीआरएआर (बेसिल II)12.05%