Azadi ka Amrit Mahatsav

ई-एसबीटीआरसाठी शाखाः:

ई-एसबीटीआर खालील शाखांमध्ये उपलब्ध आहे

ई-एसबीटीआर

शाखा कोडशाखेचे नावसंपर्क क्रमांक
2फोर्ट ब्रांच (नोडल ब्रांच)(022)22663947/22650778
16रानडे रोड शाखा(022)24222885 / 24306207 /
24228443
164बांद्रा पूर्व शाखा(022)26592496 / 26591333 /
26592864
306बोरिवली पूर्व शाखा(022)28709296 / 28703262
22स्टेशन रोड ठाणे शाखा(022) 25332071 / 25331134 /
25339561
15एस.सी. कल्याण ठाणे शाखा(0251)2213054 / 2211925
3डेक्कन जिमखाना शाखा(020)25531290/25531955
1बाजीराव रोड शाखा(020)24473712/24456969
1150पुणे मुख्य शाखा(020)25536802/25532876
1208भुसारी कॉलनी शाखा(020)25284212