Beti Bachao Beti Padhao
Capital Gain Account

भांडवली लाभ खाते

  • ठेवीदाराशी अर्जदाराचे संबंध
  • अल्पवयीन ठेवीदारांसाठी अर्जदार हा नैसर्गिक पालनकर्ता आहे कि न्यायालयाने नेमणूक केलेला पालनकर्ता आहे.
  • अल्पवयीन जन्मतारीख
अधिक महितीसाठी