Azadi ka Amrit Mahatsav

Sale of Immovable properties- Nashik Zone

Date of E-auction: 20/08/2021

1.Atish Dinesh Narad | 2.Prashant Vishnu Patil | 3.Manoj Pramod Kochukunju | 4. Kavita Rajendra Kshirsagar | 5. Rajendra Balasaheb Taskar