Azadi ka Amrit Mahatsav

Sale of Immovable Properties -Goa Zone.

Date of E-auction: 11/12/2020

1. M/s Ruby Industries 2. Mr Omkar Kishorlal Karpe 3. M/s Creative Computers 4. Mrs Priyanka Pradeep Salaskar 5. M/s Shree Varadvinayak 6. Mr Sawalaram Yashwant Kerkar 7. Mr Nilesh Nilkanth Thakur 8. Mrs Priya Sunil Niravadekar