Azadi ka Amrit Mahatsav

Sale of Immovable Properties - Goa Zone.

Date of E-auction: 19/01/2021

1. Mr Omkar Kishorlal Karpe 2. M/s Creative Computers 3. Mrs Priyanka Pradeep Salaskar 4. M/s Shree Varadvinayak 5. Mr Sawalaram Yashwant Kerkar 6. Mr Nilesh Nilkanth Thakur 7. Mrs Priya Sunil Niravadekar 8. Mr Siddhant Bhagwan Parab