Azadi ka Amrit Mahatsav

Sale of immovable properties - Jalgaon Zone (Dhule / Nandurbar District)

Date of E-auction: 24/02/2020

1. Savita Kashinath Patel, Samadhan Yuvraj Patil, Kashinath Onkar Patel, 2. M/s New Shreeman Shreemati Gift House and Mahila Mandir, 3. Ahmed Rajha Haidar Lohar, Haidar Yakub Lohar, 4. Ajay Dhudku Amritkar (Wani), Dhudku Narayan Amritkar (Wani), 5. M/s Sai Savata Krishi Seva Kendra, 6. Bhimrao Manga Mahajan, 7. Sunil Dharma Valvi, Sabita Sunil Valvi, 8. Sakharam Sonaji Patil, Rekhabai Sonaji Patil, Tukaram Sonaji Patil, Mayabai Tukaram Patil, 9. Pralhad Sadashiv Patil, Lilabai Pralhad Patil, 10. Jaydev Bardu Patil, Ujwala Jaydev Patil, 11. Sanjivan Vasant Kulkarni, Manjusha Sanjivan Kulkarni