Azadi ka Amrit Mahatsav

Sale of property in NPA Account of Jalgaon Zone

Date of E-auction: 26/12/2019

1. Shri Devidas Shankar Chaudhari (Gangurde) 2. Shri Dattu Nathu Patil 3. Shri Pankaj Baban Jadhav 4. M/S Swedbindu Irrigation 5. M/S Swarajya Foods & Beverages 6. M/s Patil Agro Irrigation Agency 7. Shri. Sunilkumar Kadu Suralkar 8. Mr. Devendra Jamsing Patil 9. Mr. Ashok Vishwanath Marathe 10. Mr. Bharat Namdeo Shirsath 11. M/s Nilesh Petroleum 12. Shri Sunil Vitthal Patil