Azadi ka Amrit Mahatsav

Sale of immovable properties - Jalgaon

Date of E-auction: 21/01/2020

1. Shri Devidas Shankar Chaudhari (Gangurde) & Smt. Pramila Devidas Chaudhari (Gangurde) 2. M/s Swarajya Foods & Beverages 3. Shri Devendra Jamsing Patil & Mrs. Vimalbai Jamsing Patil 4. Shri Ashok Vishwanath Marathe, & Mrs. Pallavi Ashok Marathe & Ms. Shobhabai Vishwanath Marathe 5. Shri Sunil Vitthal Patil & Smt. Lata Sunil Patil