Azadi ka Amrit Mahatsav

Sale of immovable properties - Latur Zone

Date of E-auction: 24/03/2020

1. Shri Prathamesh Vijay Mahajan 2. Mr. Ramesh Vishwanath Chavan & Ms. Anuradha Vishwanath Chavan 3. Mrs. Sangita Prakash Pawar & Mr. Prakash Tukaram Pawar