Azadi ka Amrit Mahatsav

Sale of immovable properties - Pune

Date of E-auction: 27/03/2020

1. Mr. Rajesh Bakshomal Jethani 2. Anand Premsingh Kumar 3. Mr. Mahesh Vinodlal Bora 4. Mr. Sanjay Balu Jadhav & Ankita Sanjay Jadhav