Azadi ka Amrit Mahatsav

आर्थिक परिणाम

2021-22 साठी आर्थिक परिणाम

तिमाही 4

तिमाही 3

तिमाही 2

तिमाही 1

2020-21 साठी आर्थिक परिणाम

तिमाही 4

तिमाही 3

तिमाही 2

तिमाही 1

2019-20 साठी आर्थिक परिणाम

तिमाही 4

तिमाही 3

तिमाही 2

तिमाही 1

2018-19 साठी आर्थिक परिणाम

तिमाही 4

तिमाही 3

तिमाही 2

तिमाही 1

2017-18 साठी आर्थिक परिणाम

तिमाही 4

तिमाही 3

तिमाही 2

तिमाही 1

2016-17 साठी आर्थिक परिणाम